زمان پخش طرح معرفت ( مسابقه قرآنی آیات نور ) از رادیو معارف

زمان پخش طرح معرفت ( مسابقه قرآنی آیات نور ) از رادیو معارف