بازدید امیر دریادار دکتر حبیب اله سیاری  از مراحل و روند ساخت و ساز ساختمان جدید دانشکده پرستاری آجا
گزارش تصویری بازدید امیر دریادار دکتر حبیب اله سیاری ، معاون هماهنگ کننده و رییس ستاد مشترک ارتش جمهری اسلامی ایران از مراحل و روند ساخت و ساز ساختمان جدید دانشکده پرستاری آجا