قابل توجه دانشجویان مقطع دستیاری و  PHD

کلیه دانشجویان مقطع دستیاری و  Phd در صورت نداشتن هیچ گونه بیمه درمانی در صورت تمایل جهت ثبت نام  بیمه درمانی به معاونت فرهنگی دانشجویی (صندوق رفاه )مراجعه نمایند.

قبل از مراجعه در سایت portal.srd.ir  درخواست بیمه را تکمیل نمایند.
تلفن:43822392    ___43825368 - آقای  خسروی