وبینار مدیریت بیماران به COVID -19 در بخش های مراقبت ویژه ICU

 

 

لینک ورود و ثبت نام : www.roxanwebinar.ir

 

وبینار مدیریت بیماران به COVID -19 در بخش های مراقبت ویژه ICU

وبینار مدیریت بیماران به COVID -19 در بخش های مراقبت ویژه ICU