قابل توجه همکاران ارایه کننده پوسترهای الکترونیکی بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی
.