آغاز دوره آموزش زبان انگلیسی آکادمی زبان های خارجه دانشگاه علوم پزشکی آجا - آزمون تعیین سطح ویژه اعضاء هیات علمی
.آغاز دوره آموزش زبان انگلیسی آکادمی زبان های خارجه دانشگاه علوم پزشکی آجا - آزمون تعیین سطح ویژه اعضاء هیات علمی