دستورالعمل مرخصی دانشجویان دانشگاه در ایام کرونا
 

.