فراخوان کار مطالعاتی

بسمه تعالی 

فراخوان کار مطالعاتی

همکاران گرامی/ اعضای محترم هیات علمی

با عنایت به پشتیبانی اداره جهاد خود کفایی تحقیقات نظری آجا به اطلاع می رساند،مطالب علمی خود را در زمینه کرونا و تاثیرات آن در عملکرد بهداشت و درمان آجا در قالب یک گزارش تحقیقی یا مقاله علمی جهت ارسال به ستاد حداکثر تا 29فروردین ماه به پژوهشکده نظامی دانشگاه(تحقیقات نظری) ارسال نمایند.

به مطالب ارائه شده بعد از ارزیابی ستاد هزینه(حق الزحمه) اعطا میشود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با داخلی 22995 خانم میرزایی تماس حاصل فرمائید.