کارگاه آموزشی طرح های توسعه ای لغو شد.

.

کارگاه آموزشی طرح های توسعه ای لغو شد.