مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار  می نماید - کارگاه آموزشی روشهای ارزشیابی نوین

.

کارگاه آموزشی روشهای ارزشیابی نوین