مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار  می نماید - کارگاه آموزشی  گراند راند بالینی

.

کارگاه آموزشی  گراند راند بالینی