دیدار صمیمانه و چهره به چهره فرمانده دانشگاه علوم پزشکی ارتش با دانشجویان

دیدار صمیمانه و چهره به چهره فرمانده دانشگاه علوم پزشکی ارتش با دانشجویان