بازدید اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات فیتوشیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از دانشگاه علوم پزشکی ارتش
بازدید اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات فیتوشیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از دانشگاه علوم پزشکی ارتش در تاریخ یکشنبه ۲۱ مهر ماه انجام شد در این بازدید که با حضور جانشین و معاونین محترم تحقیقات و طرح و برنامه،  مدیر محترم پژوهش، رئیس مرکز تحقیقات توکسین و علوم دارویی و رییس دایره نخبگان دانشگاه علوم پزشکی ارتش با رئیس مرکز تحقیقات فیتوشیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکتر آیت اللهی به همراه تیم همراه انجام شد دو طرف به بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه همکاری پژوهشی به خصوص در حوزه علوم دارویی و توکسین پرداختند و قرار شد که پژوهش های مشترک و کاربردی در این حوزه بین دو دانشگاه انجام شود.