نشست سردبیران محترم مجلات علمی پژوهشی انگلیسی زبان دانشگاه علوم پزشکی ارتش با رئیس هیات مدیره انتشارات کوثر برگزار شد.

نشست سردبیران محترم مجلات علمی پژوهشی انگلیسی زبان دانشگاه علوم پزشکی ارتش با رئیس هیات مدیره انتشارات کوثر برگزار شد.  در این جلسه که در تاریخ ۱۷ مهر ماه سال ۹۸ در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارتش برگزار شد، دکتر زارعیان و دکتر میرزایی سردبیر مجلات انگلیسی زبان دانشگاه علوم پزشکی ارتشJAMM, AMHSR  حضور دکتر میگونی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارتش با رئیس هیات مدیره انتشارات کوثر، دکتر میری به بحث و تبادل نظر جهت ارتقاء دو نشریه مذکور و نمایه سازی در پایگاه های بین المللی نشریات علمی دنیا اعم از پابمد، آی اس آی، اسکوپوس و ... پرداختند.در این جلسه دکتر میری  به مشکلات عدیده در راستای نمایه سازی بین المللی مجلات داخلی اشاره کرده و پیشنهاداتی در جهت ارتقای مجلات دانشگاه ارائه نمودند. همچنین قرار شد در پایگاه اینترنتی دو نشریه ذکر شده تغییراتی در جهت تسهیل تبادل مقالات بین این دو نشریه ایجاد شود.