مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار مینماید - کارگاه روش تدریس فعال

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار مینماید - کارگاه روش تدریس فعال

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار مینماید - کارگاه روش تدریس فعال