مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار می نماید - کارگاه spss  مقدماتی و پیشرفته

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار می نماید - کارگاه spss  مقدماتی و پیشرفته

 کارگاه spss مقدماتی و پیشرفته