کارگاه مروری بر وسایل ابزار جراحی و اصول آسپتیک در اتاق عمل

.