فراخوان ثبت نام و ارائه درخواست برای بهره مندی از جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال 1398-1397 ویژه دانشجویان جدیدالورود
فراخوان ثبت نام و ارائه درخواست برای بهره مندی از جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال 1398-1397 ویژه دانشجویان جدیدالورود:
به اطلاع کلیه دانشجویان جدید الورود می رساند که تا تاریخ 30/7/97 مهلت دارند، جهت آگاهی از شرایط، تشکیل پرونده و ارائه تقاضا، به سایت بنیاد نخبگان استان تهران، به نشانی: tehran.bmn.ir مراجعه نمایند.

واحد استعداد درخشان مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه