محل مصاحبه ، گزینش و زمانبندی مراجعه داوطلبان دندانپزشکی بورسیه سپاه پاسدارا ن انقلاب اسلامی در دانشگاه علوم پزشکی ارتش در سال 1397
.