محل مصاحبه وگزینش داوطلبان پزشکی ، دندانپزشکی و فوریت های پزشکی بورسیه نیروی انتظامی در دانشگاه علوم پزشکی ارتش در سال 1397
.