جدول زمانبندی مراجعه داوطلبان جهت انجام مراحل گزینش و مصاحبه رشته های تحصیلی نیمه متمرکز  دانشگاه علوم پزشکی  ارتش در سال 1397
-