مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار می­نماید. کارگاه اعتباربخشی آموزشی   ویژه اعضای هیات علمی، اساتید بالینی دارای امتیاز دانش افزایی ماده فرهنگی تاریخ برگزاری: 17/7/97  ساعت برگزاری:  8:30 الی 12:00 مکان: سالن EDC