قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون فلوشیپ رشته روانپزشکی نظامی

«اطلاعیه»

به اطلاع شرکت کنندگان در آزمون فلوشیپ رشته روانپزشکی نظامی می رساند:

آزمون کتبی این رشته همزمان با دیگر آزمون های وزارت بهداشت راس ساعت 09:00 صبح روز پنجشنبه مورخه 1398/3/23 در محل سالن آزمون واقع در ساختمان مجد دانشگاه علوم پزشکی ارتش ج.ا.ا برگزار خواهد شد.

همچنین آزمون شفاهی رشته مذکور راس ساعت  12:00 روز شنبه مورخه 1398/3/25 در محل بیمارستان 505 نزاجا واقع در اقدسیه تهران (منطقه یک) برگزار خواهد شد.

                                                                                                                                                                                                مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ارتش