شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی و امتیازات داوطلبان دوره روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش و بورسیه ارتش در سایر دانشگاه ها در سال تحصیلی 98-97