آیین گرامیداشت بیست و پنجمین سال تاسیس دانشگاه علوم پزشکی ارتش