مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار مینماید. کارگاه داوری و نقد مقاله
.