گام به گامِ نحوه ثبت اثر در جشنواره سیمرغ:
۱- کتابچه‌ی فراخوان جشنواره را از همین کانال دریافت کرده و با دقت مطالعه کنید. مخصوصا در آن قسمتی که  قصد شرکت در آن را دارید.
۲- اثر فرهنگی خود را طبق بند ۱ آماده کنید.
۳- فرم ثبت اثر را در انتهای همان کتابچه‌ی فوق دریافت کرده و آن را برای اثر خود تکمیل کنید.
(این فرم در همین کانال نیز گذارده شده/ برای هر اثر باید یک فرم مجزا پرکنید؛ یعنی اگر سه اثر دارید (حتی اگر سه اثر در یک زمینه باشد) باید برای هرکدام به طور جداگانه یک فرم پر کنید.)
۴- سایر موارد خواسته شده در همان کتابچه که برای ثبت هر اثر مورد نیاز است، آماده نمایید. (مثلاً عکس پرسنلی واضح و باکیفیت از صاحب اثر/ یا چکیده نمایشنامه برای رشته تئاتر و...)
۵- فرم مذکور را به همراه عکس واضح از خود اثر و موردی که در بند ۴ قید شد را به نشانی‌های اعلام شده ارسال کنید.
۶- برای برخی رشته‌ها مثل بخش ادبی، ثبت اثر در بند ۵ تمام می‌شود،ولی برای برخی دیگر بعد از بند ۵ ، اصل اثر را طبق کتابچه، آماده کرده و به صورت حضوری به دبیرخانه جشنواره تحویل دهید.

۷- کدی که بعد از ثبت اثر به شما داده می‌شود را به همراه داشته باشید.