مکان ، زمان و مدارک لازم جهت ثبت نام از پذیرفته شدگان نهایی رشته های دانشگاه علوم پزشکی ارتش در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97
.