زمان و مکان مراجعه داوطلبان بورسیه وزارت دفاع جهت انجام مراحل گزینش سال 1398

زمان و مکان مراجعه داوطلبان بورسیه وزارت دفاع جهت انجام مراحل گزینش سال 1398

زمان و مکان مراجعه داوطلبان بورسیه وزارت دفاع جهت انجام مراحل گزینش سال 1398