جدول زمانبندی مراجعه و مدارک مورد نیاز داوطلبان ارتش و نیروی دریایی ارتش  جهت انجام مراحل گزینش کنکور سراسری سال 1398

جدول زمانبندی مراجعه و مدارک مورد نیاز داوطلبان ارتش و نیروی دریایی ارتش  جهت انجام مراحل گزینش کنکور سراسری سال 1398جدول زمانبندی مراجعه و مدارک مورد نیاز داوطلبان جهت انجام مراحل گزینش کنکور سراسری سال 1398