مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکیEDC -  تقویم برنامه توانمندسازی ویژه اساتید و اعضای هیات علمی سال 1398

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکیEDC -  تقویم برنامه توانمندسازی ویژه اساتید و اعضای هیات علمی سال 1398

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکیEDC - تقویم برنامه توانمندسازی ویژه اساتید و اعضای هیات علمی سال 1398