گزارش تصویری اخرین روز کارگاه سه روزه  اختلال استرس پس از سانحه PTSD در بیمارستان ۵۰۵ نزاجا با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ارتش
گزارش تصویری اخرین روز کارگاه سه روزه  اختلال استرس پس از سانحه PTSD در بیمارستان ۵۰۵ نزاجا با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ارتش