راه اندازی رشته دكتری (Ph.D) روانشناسی بالینی در دانشگاه علوم پزشكی ارتش
 ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ 

با استعانت از خداوند منان و به لطف تلاش ها و حمایت های فرماندهی محترم بهداشت و درمان ارتش، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ارتش، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) ، معاونت محترم آموزش دانشگاه علوم پزشکی ارتش، ریاست محترم دانشکده پزشکی دانشگاه ارتش، معاونت محترم آموزش دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش، گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ارتش، ریاست محترم بیمارستان فوق تخصصی اعصاب و روان 505 نزاجا و مجموعه گروه روانپزشکی و بخش روانشناسی آن بیمارستان و همچنین مجموعه گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) و بخش روانپزشکی بیمارستان فوق تخصصی بقیه الله(عج)، رشته دکتری روانشناسی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی  ارتش  با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) راه اندازی شد.  به این ترتیب دانشگاه علوم پزشکی ارتش در جمع 4 دانشگاه علوم پزشکی پذیرنده دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی کشور قرار گرفت.

امید است با توجه به پذیرش 7 دوره قبلی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی ارتش و همچنین پذیرش دانشجویان دکتری روانشناسی بالینی از سال جاری، بیش از پیش در مسیر های ذیل قدم برداریم:

1-تربیت روانشناسان بالینی مجرب جهت مدیریت و ارائه خدمات روانشناسی در مراکز مشاوره روانشناسی  آجا، نیروهای مسلح و سایر مراکز مشاوره فراسازمانی

2- تربیت روانشناسان بالینی مجرب جهت مدیریت و ارائه خدمات روانشناسی در مراکز مشاوره کوی های سازمانی جهت ارائه خدمات به کارکنان کادر و وظیفه و خانواده های محترم آنان و همچنین سایر اقشار جامعه

3-تربیت روانشناسان بالینی مجرب جهت ارائه خدمات و راه اندازی بخش های روانشناسی در مراکز درمانی نیروهای مسلح

4-تربیت روانشناسان بالینی جهت تامین اساتید روانشناسی جهت برطرف نمودن  نیازهای آموزشی مراکز فرهنگی آجا و سایر یگان های نیروهای مسلح

5-اجرای پژوهش های روزآمد و کارآمد و هدف مند متناسب با نیاز های کارکنان نیروهای مسلح و خانواده های آنان در جهت افزایش توانمندی های روانی و پیشگیری  و کاهش  بیماری های جسمانی مرتبط با مسائل روانشناختی (دیابت، سرطان و ...)

6-ارتقاء سطح دانش و خدمات روانشناسی ارائه شده فعلی در مراکز درمانی و مراکز مشاوره موجود در نیروهای مسلح

7-ارتباط با مراکز علمی داخلی و بین المللی در جهت روزآمدی و به اشتراک گذاشتن آخرین  یافته های علوم روانشناختی

8-تربیت روانشناسان مجرب جهت مدیریت و هدایت پست های مدیریتی بهداشت روان یگانهای آجا و ارگان های زیرمجموعه آنبازگشت          
 

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7